OMSCHRIJVING METHODE gezondheidsbeoordeling

Gezondheidsaspecten

De beoordeling van de gezondheidseffecten zijn onderverdeeld in een matrix van fases en criteria. De vijf fases in deze matrix vormen de levenscyclus van wieg tot graf: grondstoffase, productiefase, constructiefase, gebruiksfase en sloop/afvalfase. De vijf criteria zijn: fysische-, chemische- en biologische agentia, ergonomie en veiligheid. Deze criteria zijn hieronder verder uitgewerkt.

Fysische agentia

Gezondheidseffecten die behoren tot de fysische agentia hebben te maken met straling, geluid, vochtregulerend vermogen en warmte isolerend vermogen die een product kan bezitten.

Chemische agentia

De chemische agentia omvat alle toxische stoffen waarmee de mens in aanraking kan komen. Hierbij kan er onderscheid worden gemaakt in vaste-, vloeibare- en gasvormige toxische stoffen.

Biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst. Hierbij moet worden gedacht aan schimmels, bacteriën en parasieten. Bepaalde bouwproducten kunnen gevoelig zijn voor deze biologische agentia en dat kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten. Gesteld kan worden dat producten die buitenshuis worden gebruikt en/of toegepast, geen risico vormen voor de gezondheid. De beoordeling op biologische agentia is dan ook gebaseerd op bouwproducten die enkel binnenshuis worden gebruikt en/of toegepast.

Ergonomie

Gezondheidseffecten op het gebied van ergonomie hebben te maken met de fysieke belasting van het lichaam tijdens werkzaamheden. Voor de beoordeling op het gebied van ergonomie is er gekeken naar het gewicht in combinatie met tillen, houding, trillingen en repeterende bewegingen. Met name tijdens de constructiefase zijn negatieve gezondheidseffecten te verwachten bij dit criterium.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid is brand- en explosiegevaar van belang. Daarnaast is er in sommige fasen een kans op ongelukken aanwezig. De gebruiksfase wordt buiten beschouwing gelaten, omdat van bouwproducten verwacht mag worden dat zij veilig zijn voor de gebruiker. Naast de mogelijke gezondheidseffecten, worden ook maatregelen aanbevolen op het gebied van veiligheid, waarmee de risico’s kunnen worden beperkt.

 

Gezondheidsscore

De gezondheidsscore van een product bestaat uit een cijfer en een letter. Het cijfer is gebaseerd op de belangrijkste fase: de gebruiksfase. De letter staat voor de gezondheidsscore van de andere fases. Hieronder volgt een uitleg van de berekening van de gezondheidsscore.

Beoordeling van de gezondheidsasprecten

Ieder gezondheidsaspect is beoordeeld. Daarbij is steeds gekeken naar de ernst van het aspect. In sommige gevallen is er ook sprake van een positieve bijdrage aan de gezondheid. In die gevallen is er dan ook een positieve beoordeling toegekend. In de onderstaande tabel een overzicht van de beoordelingen van de verschillende mate van effecten op de gezondheid.

Beoordeling

Beschrijving toekenning

+ 1

Positief gezondheidseffect

0

Geen gezondheidseffect bekend en/of verwacht

- 1

Incidenteel negatief gezondheidseffect

- 5

Chronisch negatief gezondheidseffect

- 10

Kankerverwekkend en/of levensbedreigend gezondheidseffect

 

Berekening van de score

Voor het berekenen van de score van een product zijn de beoordelingen per fase bij elkaar opgeteld. Dit resulteert in vijf scores.

Wanneer een gezondheidsaspect van toepassing is op een materiaal van het product, is er rekening gehouden met het aandeel van het materiaal aan het totale product. Wanneer een product dus voor de helft bestaat uit materiaal X, dan worden de gezondheidseffecten van materiaal X bij de beoordeling ook voor de helft van gezondheidsaspecten van het product berekend.

Wanneer het gezondheidsaspect betrekking heeft op het gehele product, dan is uiteraard de volledige score van de beoordeling toegekend aan het product.

 

Classificatie

Net als bij de milieuclassificatie, is de gezondheidsclassificatie een relatieve beoordeling en worden de bouwproducten vergeleken met het beste bouwproduct uit een productgroep. Het beste bouwproduct is in dit geval het bouwproduct met de hoogste gezondheidsscore.

De classificering van een bouwproduct bestaat uit twee scores: de score tijdens de gebruiksfase, weergegeven door een cijfer en een score van de andere vier fases, weergegeven door een letter. De gebruiksfase staat centraal in de classificering, omdat deze voor de gebruiker het belangrijkst is en deze fase het langst duurt.

Van beide scores is onafhankelijk van elkaar een beste product bepaald in een productgroep en daar zijn alle andere scores van afgeschaald. Het verschil met het beste product bepaalt de klasse. De indeling die hiervoor is gehanteerd is weergegeven in onderstaande tabel.

Gezondheidsklasse

Gebruiksfase

Verschil met

beste product

Gezondheidsklasse

overige fasen

1

 

< 1,58

a

2

1,58

2,74

b

3

2,74

4,73

c

4

4,73

8,17

d

5

8,17

14,12

e

6

14,12

24,40

f

7

24,40

42,17

g

>7

> 42,17

 

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beste product van een productgroep heeft dus altijd gezondheidsklasse 1, maar is niet noodzakelijkerwijs ook 1a. Wanneer de overige klassen niet de beste zijn binnen een productgroep kan het beste product dus bijvoorbeeld 1c scoren. De gezondheidsklasse van de gebruiksfase is belangrijker dan de gezondheidsklasse van de overige fases.