Welkom: gast

Bron 2 Bron

Bron tot bron (B2B)

In 2011 is een geheel nieuwe indicator aan NIBE's Basiswerk toegevoegd: De Bron2Bron factor. Deze factor geeft een indicatie in hoeverre een bouwproduct aan het cradle-to-cradle® principe voldoet.

 

Afval = voedsel, dat is de kern van het cradle to cradle (C2C) principe. Het is de gedachte dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product nuttig kunnen worden ingezet in een ander product, zonder kwaliteitsverlies. De kringloop van materialen van een cradle to cradle product is compleet en al het afval moet aan het eind weer voedsel zijn.
Cradle to cradle distantieert zich van de LCA gedachte met haar motto ‘probeer goed te zijn in plaats van minder slecht’.

De bron tot bron (B2B) factor probeert een brug te slaan tussen het LCA-rekenen van het TWIN2011-model en het C2C principe. De factor waarin B2B wordt uitgedrukt zegt iets over de mate waarin een materiaal of product voldoet aan het C2C principe.
Voor het berekenen van de B2B factor worden zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het C2C principe. Voor de C2C keuring zijn er vijf toetsingscategorieën, te weten:
1.    Material Health
2.    Material Reutilization
3.    Renewable Energy Use
4.    Water Stewardship
5.    Social Responsibility
Voor het bepalen van de B2B-factor is eenzelfde indeling gebruikt. Ieder product bestaat uit vier verschillende factoren die uitgedrukt zijn in een percentage. Het percentage geeft de mate aan waarin een product voldoet aan de B2B-criteria.
Voor social responsibility is (nog) geen factor bepaald, omdat hier nog niet voldoende gegevens voor beschikbaar zijn.
Hieronder is per uitgangspunt aangegeven hoe er invulling is gegeven aan de B2B-factor.
 

Material Health

Om de factor te bepalen van Material Health is gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde stoffen. Aan de hand van LCA gegevens is de hoeveelheid schadelijke stoffen bepaald die gebruikt worden voor een product. Daarbij gaat het niet alleen om de aanwezigheid van deze stoffen in het eindproduct, maar ook om het gebruik van dergelijke stoffen bij de verschillende productieprocessen.
De stoffen waar het om gaat zijn gelijk aan de stoffen die genoemd worden bij de C2C-criteria, namelijk de zogenaamde x-lijststoffen, gehalogeneerde koolwaterstoffen, zware metalen en vluchtige organische stoffen.
Een ander onderdeel van de Material Health betreft de oorsprong van hout. Indien van toepassing is bij de beoordeling meegewogen of het hout afkomstig is van illegale kap en of het afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.


Material Reutilization

De factor voor de Material Reutilitzation heeft betrekking op de recyclingspercentages. De hoeveelheid gerecycled materiaal die gebruikt wordt bij de productie is voor 1/3 meegewogen. De hoeveelheid materiaal dat aan het einde van het leven van een product gerecycled kan worden is voor 2/3 meegewogen.
Nagroeibare materialen (zoals bijvoorbeeld hout) worden in de B2B-factor beoordeeld als gerecycled materiaal. Hiermee zijn de technologische en de biologische kringloop zoals deze bij C2C worden onderscheiden samengevoegd.
 

Renewable Energy Use

De verhouding tussen groene en grijze stroom komt tot uitdrukking in de factor Renewable Energy use. Hoe hoger het percentage des te groter het aandeel groene energie.
Onder groene energie wordt verstaan geothermische energie, wind- en zonne-energie, energie opgewekt met waterkracht en energie opgewekt met biomassa (biomassa die niet afkomstig is van oerbossen).


Water Stewardship

Voor de Water Stewardship criteria is een ander uitgangspunt genomen dan de C2C-criteria. Voor de B2B factor is gebruik gemaakt van dezelfde LCA gegevens van het milieueffectcategorie aquatische ecotoxiciteit zoetwater in de TWIN2011. Door materialen onderling met elkaar vergeleken te hebben is een grenswaarde bepaald. Aan de hand van deze grenswaarde is een factor bepaald. De B2B-factor Water zegt iets over de mate waarin materialen/producten waterverontreiniging veroorzaken gedurende het volledige productieproces in relatie tot andere materialen.